Zápis do školky

16.04.2019

Zápis dětí do Montessori třídy v MŠ Komenského se bude konat dne 2. 5. 2019 od 10 do 16.00

Při přijímání budeme zohledňovat:
- předchozí zkušenost s alternativní formou vzdělání
- sourozenec, který je zapsán do Montessori třídy ZŠ Náchodská
- účast na dílničkách konaných dne 29.4.2019
- spádovost (zaručuje přijetí do MŠ Komenského, nikoli do Montessori třídy)

Dokumenty s sebou:
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce
- vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Povinná předškolní docházka Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do data 31.8.2014 (a starší) a to i v případě, že nejsou očkované. V tomto případě se zadní strana žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nevyplňuje. 

Žádost o přestup na jiné pracoviště Děti, které jsou zapsané ve státní MŠ Trutnov a budou se hlásit do Montessori třídy v rámci MŠ Komenského, je nutné přehlásit pomocí Žádosti o přestup na jiné pracoviště. Vyplněnou žádost rodiče odevzdávají ve školce, kde je dítě zapsané. Žádost je potřeba odevzdat ještě před samotným zápisem 2.5.2019. Není však zárukou, že bude dítě zapsáno do Montessori třídy.